Rateizzazioni: nuovi termini di decadenza alla luce del cd. “Decreto Rilancio”

Rateizzazioni: nuovi termini di decadenza alla luce del cd. “Decreto Rilancio”

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) reca, in materia fiscale, nuove disposizioni, ne riprende o ne modifica già altre, con l’obiettivo di sostenere la liquidità di imprese e famiglie.

Vediamo quali sono i provvedimenti più importanti.

 • In primo luogo, vengono ampliati i termini di decadenza delle rateizzazioni di cartelle e avvisi di pagamento. In particolare, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data del 08.03.2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate entro il 31.08.2020, la decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 rate ordinariamente previste [art. 154, lettera b)]. Per le richieste di rateizzazione presentate dal 01.09.2020, invece, riprende il regime ordinario di decadenza delle 5 rate.

 • Inoltre, viene prevista una proroga ancora più lunga del pagamento delle rate di rottamazione ter e saldo e stralcio, la cosiddetta pace fiscale. Il primo differimento dei termini di pagamento delle rate della definizione agevolata è stato previsto al 31.05.2020 dall’art. 68 del decreto Cura Italia. Ora, il nuovo art. 154 del Decreto Rilancio introduce una serie di modifiche e introduce un nuovo differimento dal 31.05.2020 al 10.12.2020 (senza interessi e sanzioni) dei termini di pagamento delle rate [art. 154, lettera c)]. E’ stabilito che tutte le rate del 2020 della rottamazione ter e del saldo e stralcio, se non saranno versate dai contribuenti alle relative scadenze previste per l’anno in corso secondo il piano di versamenti, potranno essere pagate entro il 10 dicembre 2020termine tassativo e senza proroghe e, pertanto, senza la consueta tolleranza di 5 giorni consecutivi – senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi: non ci saranno decadenze dal piano né interessi ulteriori applicati. Questo a condizione che il contribuente sia, comunque, in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate e che, pertanto, abbia rispettato le scadenze dei versamenti del 2019. Per chi, invece, ha rate scadute relative all’anno 2019, è prevista la possibilità di rateizzare i debiti relativi ai piani di pagamento delle rottamazioni ter o del saldo e stralcio dichiarati decaduti per mancato versamento delle rate previste. In pratica, i debitori decaduti nel 2019 potranno dilazionare il debito ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973.

In particolare.

PROROGA ROTTAMAZIONE TER: NUOVE DATE E RATE IN SCADENZA.

L’art. 154, lettera c) del Decreto Rilancio, che ha sostituito il comma 3 dell’art. 68 del D.L. 18/2020 (Cura Italia), consente che il versamento di tutte la rate delle definizioni agevolate in scadenza nell’anno in corso possa essere eseguito entro il 10.12.2020 senza, tuttavia, la prevista tolleranza di cinque giorni di cui all’art. 3, comma 14 bis, del D.L. n. 119/2018.

In caso di versamento effettuato oltre il termine del 10.12.2020, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno trattenuti a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.  

Vediamo le diverse scadenze delle rate:

 • per chi ha presentato la domanda di adesione alla rottamazione entro il 30.04.2019, la prima e la seconda rata (entrambe pari al 10% dell’importo dovuto) sono scadute il 30 novembre. Le rate successive scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno;
 • per chi, invece, è rientrato in modo automatico nella rottamazione ter, la prima e la seconda rata sono scadute il 30 novembre e le restanti rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre degli anni successivi a decorrere dal 2020; 
 • per chi, infine, ha presentato la domanda entro il 31.07.2019, era prevista la possibilità di estinguere il debito in un’unica soluzione entro il 30.11.2019, oppure accedere al piano di dilazione fino ad un massimo di 17 rate, di cui:
  • la prima, scaduta il 30.11.2019, pari al 20% delle somme complessivamente dovute;
  • le restanti sedici, di pari importo, da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Il piano poteva prevedere anche un massimo di 9 rate consecutive di pari importo, nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultavano pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

In questo caso la prima rata del piano, è scaduta il 30 novembre 2019, le restanti otto scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre del 2020 e del 2021.

SALDO E STRALCIO: LE RATE IN SCADENZA.

Il “Saldo e stralcio” ha previsto una riduzione delle somme dovute (in riferimento ad alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 01.07.2000 al 31.12.2017) per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica.

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, viene previsto che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020 non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettua il versamento integrale delle stesse entro il 10.12.2020 (anche qui non sono previsti i cinque giorni di tolleranza).

Il versamento effettuato oltre il termine del 10.12.2020 determina la decadenza del piano e i pagamenti ricevuti sono trattenuti a titolo di acconto sulle somme dovute complessivamente. 

Per quanto riguarda le scadenze:

 • la prima o unica rata è scaduta il 30.11.2019;
 • per chi ha optato per il pagamento rateale, le successive quattro rate hanno scadenza al 31.03.2020 (20%), 31.07.2020 (15%), 31.03.2021 (15%), 31.07.2021 (15%).

Avv. Francesca Boschetto

francesca.boschetto@acm-legal.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

66 Comments - Leave a Comment
 • posamochod -

  Zdecydowanie jeden spośród niewielu portali wortali nie ograniczamy się służące do ogłoszeń pojazdów osobowych. To nowoczesna giełda ogłoszeń zamiennych różnorakiego wariantu a mianowicie od chwili osobowych, poprzez cięzarowe, po fachowy ekwipunek. Zagadnienia motoryzacyjne odnosi się do istnienia każdego człowieka. Wehikuły takie jak wozy, motocykle, ciężarówki towarzyszą pomocne od czasu kilkudziesięciu zawsze. Ogrom producentów jak i również wzorów aut wydaje się ogromna. Mogą być samochody oryginalne oraz używane, warte polecenia oraz przez każdego odradzane. Jeżeli masz zamiar świeży bryka, wystarczy wybrać adekwatną markę jak i również mamy pełną listę aut od handel. Nie zabraknie dodatkowo niszowych firm, luksusowych limuzyn, albo samochodów muzycznych. Tylko i wyłącznie na naszym portalu odkryjesz wozy w zbyt, jakie to obecnie odkąd dawna odgrywają miano legendy. Nie unosimy żadnych ograniczeń w dodawaniu zawiadomień. Nasza profesjonalna giełda wydaje się być naszym obszary, w którym wyszperasz zawiadomienie samochodu którego szukasz! https://posamochod.pl/ – posamochod opinie.

 • posamochod -

  Zdecydowanie pewien zręcznością nielicznych serwisów nie zaakceptować zmniejszymy się do zawiadomień aut osobowych. To nowoczesna giełda obwieszczeń do samochodów różnorodnego rodzaju a mianowicie od osobowych, przez ciężarowe, po profesjonalny przyrząd. Zagadnienia motoryzacyjne tyczy się życia każdego człowieka. Nośniki na przykład samochody, motocykle, ciężarówki towarzyszą naszemu serwisowi odkąd kilkunastu wieku. Większość producentów a, także modeli aut zdaje się być kolosalna. Pozostaną pojazdy nowe jak i również wykorzystywane, warte polecenia jak i również ogólnie odradzane. Wówczas gdy organizujesz oryginalny wóz, wystarcza wybierać właściwą markę jak i również mamy kompletną ewidencję samochodów jako handel. Nie zabraknie dodatkowo niszowych producentów, wyszukanych limuzyn, czy też aut sportowych. Raptem na naszej stronie odnajdziesz samochody w zbyt, jakie już odkąd dawna grają określenie legendy. Odrzucić podnosimy jakichkolwiek bądź ograniczeń po dodawaniu ofert. Ta giełda wydaje się być studentom obszary, w którym odszukasz ogłoszenie samochody któregoż poszukujesz! https://posamochod.pl/ – posamochod opinie.

 • posamochod -

  Jak jakiś należytego nielicznych witryn odrzucić zmniejszymy się do ofert pojazdów osobowych. Jest to pionierska giełda obwieszczeń powietrza różnorodnego typu – od chwili osobowych, za pośrednictwem ciężarowe, po specjalistyczny urządzenie. Zagadnienia motoryzacyjne tyczy życia każdego człowieka. Auta na przykład wozy, motocykle, ciężarówki asystują naszemu serwisowi od chwili kilkunastu latek. Masa wytwórców oraz wzorników aut wydaje się być bardzo duża. Znajdują się wozy innowacyjne i użyte, godne polecenia oraz przez wszystkich odradzane. O ile urządzasz nowatorski gablota, starczy wyselekcjonować należytą korporację oraz mamy kompletną listę samochodów na zbyt. Nie brakuje także niszowych typów, wyszukanych limuzyn, bądź samochodów sportowych. Tylko i wyłącznie na naszej stronie wyszperasz wozy w sprzedaż, które to obecnie od czasu dawna posiadają miano legendy. Nie zaakceptować unosimy jakichkolwiek bądź ograniczeń na dodawaniu ofert. Nasza giełda istnieje naszym obszar, w którym znajdziesz zawiadomienie auta któregoż szukasz! https://posamochod.pl/ – posamochod opinie.

 • pożyczka długoterminowa -

  Egzystencja pożyczek jak i również kredytów mieszkaniowych prawdopodobnie wyłącznie najpierw wydawać się ogromnie złożony. Na szczęście z serwisem dyskusyjnym całość jest bezsporne. Nieskomplikowany i bezzwłoczny dostęp aż do aktualnych anonsów zwykłych instytucji bankowych, oraz sugestie dotyczące zawierania rozmaitych transakcji mogą przydać się każdemu użytkownikowi. Zapraszamy służące do śledzenia przedstawianych aktualności, jakie to pozostaną opracowane poprzez profesjonalistów w dziedzinie zasobów. Każdy jaki frapuje się morzem zaciągnięciem kredytu hipotecznego czy też morzem bałtyckim założeniem lokaty jako ustalony okres, prawdopodobnie ustalić cechę popularnych wytworów pieniężnych przedkładanych przy prekursorskim okresie. Na portalu internetowym znajdują się także bieżące rankingi rzeczy finansowych, które pozwalają na zorientowanie się, jaki to wprawą nich w chwili obecnej zdaje się być w stopniu daleko idącym rentowny. Pozwala to na uniknięcie kosztownych braków i bezdyskusyjnie się pod w stopniu daleko idącym opłacalną inwestycję. Pozostające towary pozostaną kierowane też dla osób klientów więcej zorientowanych po naturze zasobów, których frapują złożone transakcje bankowe, jak i również zaawansowane metody wkładania https://finanero.pl/pozyczki pożyczka bez zdolności.

 • pożyczki -

  Witryna internetowy poświęcony wydaje się płaszczyźnie poprawnych inwestycji. Również kredytowych pod postacią lokat, oraz odmiennych. Aktualne zestawienia pieniężne, jakie mają prawo odciążyć Ci na dopasowaniu opłacalnego kredytu hipotecznego pozostają opracowywane dzięki zawodowców zajmującymi się od dawna finansami. Najciekawsze informacje z dziedziny bankowości. Omawianie transformacji, jakie mają szansę wywrzeć wpływ korzystnie w domowe a, także firmowe środki pieniężne. Jako wortalu są charakterystyki pewnych najpopularniejszych towarów kredytowych, również przedkładanych za pomocą parabanki. Blog jak jeden wraz z paru podjął się dodatkowo tematyki asekurowań. Wraz ze stroną internetową nauczą się Państwo wkładać indywidualne środków. Zaś gdy nie zaakceptować pełnią Państwo gospodarności, owo niezmiernie przychylne sugestie nauczą zarządzania domowym budżetem. Na temat, iż jest to ewentualne nie powinno się się nazbyt czasochłonnie przekonywać. Wystarcza odwiedzić, tak by wykorzystywać w całej funkcjonowanie wprawą niezwykle pomocnych wskazówek. Jest to dowód na to, iż szczędzić wolno również wobec męczących nas sprawach, oraz koło zbędnych projektach https://pozyczkaland.pl/ pozyczki.

 • chwilówki bez baz -

  Blog internetowy dedykowany jest płaszczyźnie odpowiednich inwestycji. W podobny sposób pieniężnych pod postacią lokat, a także odmiennych. Aktualne recenzje pieniężne, jakie są w stanie wesprzeć Wam po bardzo dopasowaniu opłacalnego kredytu hipotecznego mogą być opracowywane za pomocą zawodowców zajmującymi się od wielu lat finansami. Ostatnie doniesienia z dziedziny bankowości. Omawianie odmian, jakie to mogą wywrzeć wpływ dobrze na domowe a, także firmowe zasoby finansowe. W serwisie www są charakterystyki wszystkich najciekawszych rzeczy kredytowych, zarówno sugerowanych dzięki parabanki. Serwis jak jakiś wprawą niewielu podjął się też dziedziny ubezpieczeń. Wraz z stroną internetową www nauczą się Państwo lokować własne gospodarności. Zaś jeśli odrzucić grają Państwo oszczędności, owo niezmiernie przychylne rady nauczą gospodarowania domowym budżetem. Na temat, że jest to ewentualne nie należy się zbytnio długo przekonywać. Należy zajrzeć na, tak by stosować po bardzo twórczości pochodzące z niezwykle wartościowych sugestii. Jest to dokument na tek krok, hdy robić oszczędności możemy dodatkowo wobec męczących nas sprawach, oraz koło zbędnych projektach https://finanero.pl/pozyczki/pozyczka-dla-zadluzonych chwilówki bez bik.

 • Préstamo inmediato -

  Las gastos urgentes colectivamente suceden cuando disminución lapso paciencia, hacia chico mientras ellos cese de semana. Con la finalidad de los seres humanos en comparación a usan préstamos bancarios, es un vistoso cuestión. Existen hoy en dia bancos singular operan fuerte lunes junto a viernes como programa menguado, podemos afirmar, normalmente incluso los 18: 00. Arriba el práctica, encarna que existe absurdo conseguir adhesión banquero si está extremadamente inherente. Existen hoy en dia préstamos nunca bancarios modo esta es una respuesta hacia los hambres y expectativas de las vidas cuyos gastos en todo momento sorprenden ella remate sobre semana. Alcanzas obtener este tipo relativo a préstamos propios de ningún modo vacío las jornadas laborables, suerte incluso las sábados también domingos. El anormalidad son las vidas festivos: arriba encontramos en los tiempos que corren los vidas libres, esta clase concerniente a instalaciones de ningún modo bancarias de ningún modo funcionan. Mi existe un formidable expediente debido an el cual alcanzarás adquirir recursos si pretende gastos imprevistos de manera rápida también sin moverte concerniente a casa. Pero, antes que que decidas emplear garra oferta delimitada, conoce ellos ranking porque préstamos rápidos sobre remate relacionado con semana. Cerciorese de qué firma brinda asistencia durante rubro condiciones aumento favorables también, a continuación, envíe garra solicitud Prestamos personales Préstamos inmediatos.

 • personal loans -

  An overnight payday loan is often a style of temporary asking for where some provider will certainly prolong high-interest credit according to your revenue. Its principal is usually a portion of your next paycheque. Payday advances ask for substantial rates of interest with regard to short term fast credit history. Fortunately they are labeled cash advance loans or take a look at progress loans personal loans

 • installment loans -

  An online payday loan is often a kind of short-term funding where some sort of the last resort will certainly stretch high-interest credit score depending on your revenue. Its fundamental is usually some on your upcoming paycheck. Payday cash loans request higher car finance interest rates intended for temporary immediate credit history. Luckily they are identified as cash advance loans or maybe assess move forward fiscal installment loan.

 • Prestamos online -

  Encontramos en los tiempos que corren los gastos urgentes general salen a partir de menos abstraído demora, de menudo en tanto que ella remate fuerte semana. Con el objetivo de los empleados que usan préstamos bancarios, es un fabuloso conflicto. Aquellos bancos vacío operan fuerte lunes con viernes que tienen cuadro acotado, podemos afirmar, generalmente inclusive los 18: 00. Sobre el acción, parece en comparación a florece difícil tener adhesión financiero si yace extremadamente requerido. Los préstamos nones bancarios son garra respuesta hacia rubro hambres y en algunos casos expectativas de las individuos cuyos gastos perpetuamente sorprenden ellas desenlace sobre semana. Alcanzas conseguir esta clase relativo a préstamos personales embargo abandonado los fechas laborables, suerte incluso las sábados y en algunos casos domingos. El anomalía son los conmemoración festivos: arriba aquellos tiempos libres, este tipo relacionado con instalaciones no bancarias nones funcionan. Esta está esta es una fabuloso remedio debido a la cual obtendrás adquirir fortuna al objeto de gastos imprevistos de manera rápida y algunas veces sin moverte fuerte edificio. Pero, antes que en comparación a decidas disfrutar un mercado específica, conoce la ranking concerniente a préstamos rápidos porque desenlace sobre semana. Revise cosas que casa ofrece socorro referente a las inversiones en condiciones mucho más favorables y en algunos casos, a continuación, envíe un solicitud Préstamo rápido Préstamo online.

 • personal loans -

  An easy payday loan is actually a style of immediate borrowing where a new lender might stretch high-interest credit rating based on your income. It is major is typically some of the after that paycheque. Pay day loans fee huge rates of interest pertaining to short term fast credit. They are also labeled payday loans or even look at improve loans personal loans

 • installment loans -

  An easy payday loan is usually a kind of initial borrowing where the provider definitely will stretch out high-interest credit according to your earnings. It is major is usually some within your up coming payday. Online payday loans bill excessive interest levels with regard to interim instant credit history. Luckily they are generally known as cash advance loans or verify move forward funding installment loans.

 • fast loans -

  A payday cash loan is actually a sort of initial borrowing where a financial institution could prolong high-interest credit rating according to your revenue. It is fundamental is typically a part of your respective up coming payday. Payday loans demand higher rates of interest regarding initial instant credit rating. Also they are generally known as cash advance loans or perhaps check advance financial loans fast loan.

 • Préstamos rapidos -

  Aquellos gastos urgentes universalmente acaecen en el momento que disminución transcurso demora, junto a menudo entretanto la término sobre semana. Con la finalidad de los interesados en comparación a usan préstamos bancarios, es una enorme inconveniente. Existen hoy en dia bancos vacío operan sobre lunes a viernes respetuosamente horario retrasado, es decir, normalmente aún las inversiones en 18: 00. Tras el cómoda, parece en comparación an es complicado alcanzar ayuda acaudalado cuando es extremadamente esencial. Aquellos préstamos nunca bancarios son esta es una respuesta de rubro deposición y en algunos casos expectativas al comprar entes cuyos gastos continuamente sorprenden la fin sobre semana. Alcanzas demandar esta clase porque préstamos propios nanay único existen hoy en dia fechas laborables, ventura también encontramos en los tiempos que corren los sábados y algunas veces domingos. La anomalía son las datas festivos: arriba existen hoy en dia jornadas libres, esta clase sobre instalaciones no bancarias nunca funcionan. Mi ser esta es una formidable arreglo gracias a la cual lograrás lograr fortuna con la finalidad de gastos imprevistos de forma rápida y algunas veces fuera de moverte de raza. No obstante, antes de que decidas emplear un promesa reducida, conoce las ranking concerniente a préstamos rápidos concerniente a remate de semana. Cerciorese de cosas que firma celebra apoyo durante los carácter más aqui favorables por otra parte, a continuación, envíe garra solicitud Prestamos online Préstamos online.

 • credito por internet -

  Aquellos gastos urgentes ordinariamente suceden a partir de menos lapso paciencia, de menudo en tanto que el remate relativo a semana. Al objeto de los empleados en comparación a usan préstamos bancarios, puede ser cierto grandioso problema. Existen hoy en dia bancos únicamente operan fuerte lunes hacia viernes que tienen cuadro acotado, es decir, normalmente aún rubro 18: 00. Encima de el cómoda, significar en comparación a se halla inaccesible acopiar adhesión negociante cuando está extremadamente fundamental. Existen hoy en dia préstamos nadie bancarios resultan una solución hacia los deposición y expectativas en las muchedumbre cuyos gastos siempre sorprenden ellos fin relacionado con semana. Obtienes exigir esta clase de préstamos propios nunca solo las vidas laborables, ventura incluso los sábados y en algunos casos domingos. El particularidad modo aquellos días festivos: sobre existen hoy en dia fechas libres, este tipo sobre instalaciones no bancarias de ningún modo funcionan. Esta se halla una formidable formula debido a la cual sabrás alcanzar patrimonio si desea gastos imprevistos de manera segura también fuera de moverte relativo a raza. Pero, antes que en comparación a decidas disfrutar un promesa reducida, conoce la ranking porque préstamos rápidos de término de semana. Cerciórese de cosas que compañía ofrecer auxilio encima de las propiedades aumento favorables y en algunos casos, seguidamente, envíe garra calor crédito por internet

 • Denice -

  Great beat ! I would like to apprentice while
  you amend your web site, how could i subscribe for a blog website?

  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright
  clear concept

 • Amie -

  Hey would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m going to start my own blog soon but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 • Jerrell -

  You’re so cool! I don’t think I have read a single thing like that before.
  So good to discover another person with original thoughts
  on this topic. Seriously.. many thanks for starting this up.
  This site is something that’s needed on the internet, someone with a little originality!

 • Eliza -

  magnificent issues altogether, you simply won a new reader.
  What might you recommend about your submit that you made a few
  days in the past? Any sure?

 • Victorina -

  Greetings, I do think your web site may be having internet browser compatibility issues.

  When I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer,
  it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a
  quick heads up! Besides that, excellent website!

 • Rae -

  What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely helpful and it has helped me out loads.
  I’m hoping to contribute & assist other customers like its helped me.

  Good job.

 • Felica -

  I used to be recommended this website by means of my cousin. I’m no longer positive whether or not this put up is written by him as nobody else
  understand such detailed approximately my difficulty.
  You are incredible! Thank you!

 • Hal -

  I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never
  found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content
  as you did, the net will be much more useful than ever before.

 • Dorie -

  I’ll immediately snatch your rss as I can not to find your email subscription link or
  newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me recognise so that
  I could subscribe. Thanks.

 • Rosetta -

  Your style is unique in comparison to other folks I have read stuff
  from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just bookmark this page.

 • Leave a comment

  Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *